Hauptnavigation:

Otisk

SINGER Sewing Machine Company spol. s.r.o.  
Palac Ancha Na Porici 1047/26  
CZ 110 00 Praha 1 

Jednatel firmy: Mirko Mori
Sídlo společnosti: Prag
Rejstříkový soud: 411 86 583

Realizace/Programování/Hosting:
CCOM-Inet Netz- und Mediendienste GmbH
www.ccom-inet.de

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo nemateriální povahy způsobené použitím nebo nepoužívání nabízených informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje na straně autora prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Autor si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo zveřejnění dočasně nebo trvale zastavit.

2. Reference a odkazy
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hypertextové odkazy”), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by vstoupila odpovědnost v platnost výlučně v takovém případě, ve kterém autor má znalosti o obsahu a bylo by pro něj technicky možné a únosné zabránit v případě protiprávního obsahu jejich používání.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době uvedení příslušných odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný ilegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po termínu uvedení příslušných odkazů. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky, stejně jako pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, mailingových seznamech a všech jiných formách databází, které autor zřídit, a na jejichž obsah jsou možné externí přístupy. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vyplývají z používání nebo nepoužívání takto nabízených informací, ručí pouze poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli ten, který prostřednictvím odkazů pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorská práva a práva ochranných známek
Autor se snaží ve všech zveřejněních respektovat autorská práva použitých obrázků, grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, a ve všech svých publikacích používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vlastní produkce, nebo využívat materiály, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na které se nevztahují žádné licence.
Všechny v rámci internetové nabídky zmíněné a případně třetími osobami chráněné názvy značek a ochranné známky podléhají bez omezení ustanovením příslušejícího platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Ani pouhou zmínkou není možné dojít k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran!
Copyright pro jakékoliv vlastní materiály vytvořené autorem zůstává jen u autora těchto stránek. Rozmnožování, kopírování nebo používání takovýchto grafických prvků, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Zásady ochrany osobních údajů
Pokud je v rámci internetové nabídky možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy)je zadání či uvedení těchto údajů ze strany uživatele výslovně na dobrovolné bázi. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je povoleno – pokud je to technicky možné a rozumné – bez uvedení takových osobních údajů, popř. při zadání anonymních dat nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži (Impressum) nebo srovnatelných informacích, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla nebo e-mailové adresy pro zasílání nevyžádaných informací třetími osobami není dovoleno. Právní kroky proti odesílatelům nevyžádané pošty, tzv. „spamů”v rozporu s tímto zákazem, jsou výslovně vyhrazeny.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkazováno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly platné právní situaci, nebo jí již neodpovídaly či ne zcela odpovídaly, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.